vybrať jazyk sk
Info linka +420 608 705 000

Prevádzkové podmienky

Společnost Spedition3000 s.r.o. vydává podle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky.

 • Vydavatel obchodních podmínek :

  ČESKÁ REPUBLIKA
  Spedition3000 s.r.o.

  Palackého 1625/25
  CZ 74101 Nový Jičín

  IČ: 27846555
  DIČ: CZ27846555
  Registrace: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31445

I. Všeobecná ustanovení

 • Níže uvedené obchodní podmínky platí pro všechny právnické a fyzické osoby, které budou užívat elektronických systemů firmy Spedition3000 s.r.o. prostřednictvím počítačové sítě internet.
 • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti, vyplývající z obchodních vztahů mezi společností Spedition3000 s.r.o. a všemi uživateli elektronických systémů poskytovatele.
 • Obchodní podmínky dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti vyplývající z obchodních vztahů mezi společností Spedition3000 s.r.o a všemi uživateli v oblasti automatizovaného zpracování dat přeprav, volných vozů.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou fyzická osoba - nepodnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. v platném znění, je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Dále se vztahy mezi smluvními stranami řídí zákonem č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 • Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před těmito podmínkami.

  Kontakt:

  Spedition3000 s.r.o.

  Palackého 1625/25
  CZ 74101 Nový Jičín

  Tel.: +420 602705000
  e-mail: info@spedition3000.com

II. Vymezení pojmů

 • Užíváním elektronických systémů poskytovatele se pro účely těchto podmínek rozumí procházení, čtení a zápis do internetových stránek a programů připravených společností Spedition3000 s.r.o., které jsou přístupné registrovaným uživatelům.
 • Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která používá elektronické systémy poskytovatele dostupné na počítačové síti internet.
 • Poskytovatel - obchodní společnost Spedition3000 s.r.o.
 • Helpdesk je telefonická služba dostupná pro všechny uživatele poskytovatelem na Tel.: +420 602705000, díky níž se uživatel může kdykoli dozvědět, jakým způsobem má provést příslušné úkony, aby dosáhl požadovaného cíle.
 • Fórum - dotazy, otázky, vzkazy, odpovědi
 • Doporučení - seznam vydaných a přijatých doporučení, na základě kterých se mohou ostatní uživatelé informovat na spolehlivost všech uživatelů
 • Archív - archivace jednotlivých zaznámů přeprav a volných nabídek

III. Objednávka, potvrzení a odmítnutí objednávky

 • Závazné objednávky na služby automatizovaného zpracování dat, poskytované elektronickou formou, jsou přijímány prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na systémech poskytovatele.
 • Potvrzení závazné objednávky vystaví poskytovatel formou odeslání elektronické faktury nebo faxem. Na základě požadavku zákazníka může být daňový doklad zaslán doporučenou zásilkou prostřednictvímČeské pošty, a.s.. Poštovné bude účtováno dle obvyklých tarifů.
 • Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že ji podal uživatel, který v minulosti porušil své závazky a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s poskytovatelem.

IV. Cena

 • Úhrada ceny poskytované služby se provádí elekronicky formou platby kartou nebo bankovním převodem na účet poskytovatele.

V. Zahájení provozování služeb

 • Poskytovatel v případě vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře a přijetí platby na účet poskytovatele zahájí poskytování služeb podle informací, které jsou uvedeny ve formuláři.
 • Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti přeprav a vozů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí elektronických systémů poskytovatele, pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě využití elektronického systému poskytovatele pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny v registrovaných částech systémů společnosti poskytovatele on line. Pokud se však jedná o první použití autorizované časti systémů poskytovatele uživatelem (tj. prostřednictvím nové registrace firmy), pak jsou informace zobrazeny na elektronických systémech poskytovatele po ověření této nové registrace uživatele a přijetí platby na účet poskytovatele.

VI. Reklamace

 • V případě poruch či problémů s programem poskytovatele může uživatel kdykoliv požádat o pomoc prostřednictvím:
   + telefonu volajíc na číslo pomoci (Help Line) uvedené na internetovém portálu: www.spedition3000.com
   + elektronické pošty na adrese: info@spedition3000.com

  Pomoc poskytují zaškolení konzultanti poskytovatele ve stejné formě, v níž bylo o pomoc požádáno.
  V případě, že pomoc poskytnutá způsobem popsaným výše, nebyla účinná, má uživatel právo reklamovat funkci programu poskytovatele na základě písemné reklamace u poskytovatele ,zaslané na e-mailovou adresu: info@spedition3000.com
  Reklamační oznámení budou běžně řešena konzultanty poskytovatele - helpdesk. Uživatel je povinen informovat Helpdek v případě vadného poskytnutí služby bez zbytečného odkladu.

 • Poskytovatel učiní vše možné, aby:
   a) el.systém a všechny služby zpřístupněné jeho prostřednictvím fungovaly nepřetržitě a bez jakýchkoli poruch s účinností 98 %.
   b) čas potřebný k odstranění poruchy nepřekročil 24 hodin
   c) odstávky systému nutné pro pravidelnou údržbu probíhaly maximálně dvakrát měsíčně po 4 hodiny, a to v době od 20.00 hodin do 6.00 hodin nebo během svátků bez hodinového omezení.

VII. Výšší moc

 • Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení poskytovatele.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu údajů programu poskytovatele shromážděných v počítačových systémech poskytovatele, způsobenou poruchou zařízení, nefunkčností sítě Internet nebo zásahem třetích osob.

VIII. Náhrada škody

 • Poskytovatel je povinen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné chyby na straně technického zařízení poskytovatele bezplatně, a to minimálně po dobu výpadku. Výpadek služeb se počítá od okamžiku, kdy jej uživatel prokazatelně nahlásil poskytovateli. Toto ustanovení neplatí vznikla-li porucha za okolností vylučujících odpovědnost poskytovatele, došlo-li k přerušení provozu na základě předchozí domluvy mezi poskytovatelem a uživatelem (např. z důvodu upgrade či úpravy systému poskytovatele)
 • Celková odpovědnost poskytovatele za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením poskytovatele, je v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi poskytovatelem a uživatelem omezena na částku uhrazenou uživatelem za služby na základě uzavřené smlouvy.

IX. Ukončení smlouvy

 • Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
   - podklady pro plnění služby, dodané uživatelem , nejsou v souladu s platnými zákony ČR (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.)
   - uživatel prokazatelně poškozuje dobré jméno poskytovatele nebo jeho obchodní značky
   - uživatel požaduje prezentování informací na elektronických systémech společnosti poskytovatele, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami
   - uživatel se dostal do rozporu s ustanovením těchto obchodních podmínek.
 • Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
   - v případě, že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele po dobu delší než 5 pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy uživatel nebo klient písemně, faxem nebo e-mailem vyrozumí poskytovatele o přerušení služby.

 • Smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek zaniká:
   - uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena a tento termín je součástí objednávky uživatele.
   - dohodou poskytovatele a uživatele

X. Zamezení používání elektronických systémů poskytovatele

  Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:

 • Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a v souladu s obecnými etickými pravidly a dobrými mravy.
 • Informací se sexuálním podtextem.
 • Nabídek přeprav a vozidel, ve kterých uživatel podmiňuje zprostředkování platbou manipulačního poplatku pro uživatele.
 • Prezentování více shodných nabídek přeprav nebo vozů v rámci systému poskytovatele.
 • Informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice).
 • Prezentování informací o třetích osobách bez jejich vědomí.
 • Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky poskytovatele nebo i jiných fyzických i právnických osob.
 • Informací (především přístupové údaje a hesla) související přímo s provozem služby neoprávněným osobám.
 • Poskytovatel je oprávněn kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah podle bodu 5. a 6. těchto podmínek. Poskytovatel upozorní uživatele na rozpor s platnými podmínkami užívání elektronických systémů a může požadovat okamžitou nápravu ze strany uživatele nebo tyto informace neprodleně smazat ze systému, a to i bez souhlasu uživatele.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit možnosti užívání systémů poskytovatele při opakovaném porušování podmínek užívání dostupnými technickými a právními prostředky.

XI. Ostatní

 • Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronických systémů poskytovatele výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám včetně poskytovatele.
 • Uživatel se zavazuje, že zajistí aktuálnost uvedených údajů po celou dobu trvání smlouvy.
 • Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronických systémů poskytovatele pouze informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou nabídkou nebo poptávkou.
 • Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný uživatel, který tyto informace uložil na elektronické systémy poskytovatele. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu uživateli.
 • Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel bude používat technické informace získané v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami o uživateli, který v souvislosti s užíváním elektronických systémů poskytovatele prezentoval nepravdivé informace. Takové technické informace budou ze strany poskytovatele použity pro řešení sporu s uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání systémů poskytovatele podle těchto podmínek uživatele, který uvedl nepravdivé informace.
 • Poskytovatel tímto prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a dále v souladu s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo využívat všechny dostupné způsoby aplikací poskytovatele k poskytování komerčních, reklamních a inzertních služeb mezi uživateli, ale také mezi třetími osobami tak, že bude ke zprávám mezi uživateli a třetími osobami připojovat zprávy, reklamní, informativní a komerční texty, týkající se produktů a služeb poskytovaných nejen poskytovatelem, ale i třetími subjekty. Uživatelé tímto souhlasí s přidáváním reklamních, inzertních a jiných zpráv ke všem zprávám zasílaným prostřednictvím poskytovatele. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany poskytovatele. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím služby KONTAKTY v menu.
 • Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí osobou. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo zasáhnout do technické struktury konta uživatele za účelem provedení diagnostiky poruchy funkce programu poskytovatele, a také na zavedení změn nebo jiným způsobem zasahovat do technického řešení konta uživatele za účelem jeho úpravy nebo obnovení správné funkce.

XII. Autorská práva a ochranné známky

 • Jakékoliv užití elektronických systémů poskytovatele nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu poskytovatele. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany uživatelů.
 • Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na systémech poskytovatele je umožněno pouze pro soukromé účely s tím, že materiály nesmí být reprodukovány v žádné editovatelné podobě. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu, jsou zakázány.
 • Uživatel je povinen při nakládání s veškerými produkty poskytovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zejména nesmí půjčovat, kopírovat, dale prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů firmy poskytovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se uživatel dopouští trestného činu.

XIII. Ochrana osobních údajů

 • Poskytovatel chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Pokud při užívání elektronických systémů poskytovatele poskytne uživatel osobní údaje, nebude poskytovatel tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele. Poskytovatel je oprávněn se obrátit s ověřením na uživatele o správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

XIV. Další ujednání

 • Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se však vždy řídí podmínkami, účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
 • Případné spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami budou řešeny dle platných právních předpisů České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.
 • Uživatel tímto potvrzuje, že s obsahem Všeobecných obchodních podmínek poskytovatele a podmínek užívání elektronických systémů poskytovatele souhlasí.

Tyto obchodní podmínky a podmínky užívaní elektronických systémů poskytovatele jsou platné a účinné od 2.2.2009.

Česmad Bohemia ČSOB leasing Fery Logistik Vodafone DKV

Profivodič

Výnimka zo zákazu jázd platí 24. decembra a 6. januára

06:00:33 20.12. 2016

Všetky nákladné autá prichádzajúce zo zahraničia, pričom ich cieľ cesty (stanovište alebo vykládka) je na Slovensku, budú môcť 24. decembra 2016 a 6. januára 2017 (ktoré sú dňami pracovného pokoja), jazdiť po slovenských diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku.

čítať viac

Príručka zabezpečenia nákladu ZADARMO

13:35:52 19.3. 2015

Stiahnite si: Príručka zabezpečenia nákladu

Nekonečné dohady o tom ako správne upevňovať náklad na vozidle, môže vyriešiť európska príručka najlepších postupov zabezpečenia nákladu pre cestnú prepravu.

Nevhodne zabezpečený náklad môže vypadnúť, narušiť stabilitu vozidla a v niektorých prípadoch dokonca spôsobiť jeho prevrátenie či nehodu s inými vozidlami. Podľa údajov Európskej komisie takmer 25 % nehôd nákladných vozidiel súvisí s nedostatočne upevneným nákladom. Pravidlá členských štátov EÚ v tejto oblasti sú rozdielne

čítať viac

Nie je vinníkom tragickej nehody náhodou dopravná polícia a minister vnútra?

16:54:53 2.2. 2015

Nie je vinníkom tragickej nehody náhodou dopravná polícia a minister vnútra?

Výsledkom intenzívneho sneženia minulý týždeň bola tragická nehoda českého linkového autobusu, ktorá sa stala v sobotu okolo štvrtej hodiny ráno. Linkový autobus, ktorý jazdí na trati Praha - Užhorod havaroval na výjazde z diaľnice D1 pri Jánovciach (okr. Poprad), keď počas snehovej kalamity zišiel z cesty a narazil do stĺpa. V autobuse sa viezlo 42 cestujúcich, dve ženy nehodu neprežili.

čítať viac

Webnovinky

AKTUALITA

1.1.2015 sme spustili novú aplikáciu

ObjednavkaDOPRAVY.cz - komplexný a bezplatný systém objednávok v nákladnej doprave

"šetríme čas nás všetkých"

Opis aplikácie

Rýchla registrácia a prihlásenie do systému. Prehľadné a jednoduché vyplnenie formulára. Automatické vytvorenie PDF a HTML objednávky, zaslanie a tlač. Okamžité zobrazenie odoslanej objednávky vo Vašom menu. Potvrdenie objednávky jedným kliknutím. Archivácia prijatých a obdržaných objednávok, vrátane potvrdenia o prijatí. V menu FIRMY prehľad o firmách a možnosť si stiahnuť dôležité dokumenty. Možnosť si overiť solídnosť firmy v menu ODPORÚČANIE, kto s kým pracuje a možnosť podať referenciu. Uložené doklady (poistenie, IČO, DIČ, ...).

Info
Táto funkcia je dostupná iba pre prihláseného používateľa